เกี่ยวกับ

convertCASH We Pay for You First - Main Concept Phone
convertCASH Phone Image - 3 Simple Steps 02
convertCASH Phone Image - 3 Simple Steps 03

convertCASH พลกิโฉมทกุ อย่างที ่ เกีย่ วกบั อนิเทอรเ์น ็ ตและการ สรา้งมูลคา่ ทางเศรษฐกจิแบบดั ้งเดม

convertCASH เป็นบริษัท Fintech 3.0 ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการผสานกิจกรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจในอนาคตคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับ “Convert/Change” ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ

ด้วยปรัชญาอันสูงส่งในการสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดและพิเศษสำหรับผู้ใช้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างประโยชน์ให้เป็นสากลภายใต้ตรรกะ Online-Merge-Offline (OMO) เรายังคงร่วมกันสร้างคุณค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เหมือนกับสตีฟจ็อบส์แห่ง Apple ที่เปลี่ยนความคิดที่น่าทึ่งให้กลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่อาจหยุดยั้งได้

convertCASH มุ่งเน้นไปที่การแปลง “ภาระผูกพันการเรียกเก็บเงินคงที่รายเดือน” ของผู้ใช้ เช่น ค่าเช่า, ออฟฟิศ, การค้าปลีก, การชำระเงินค่าบ้านและการผ่อนชำระและตั๋วเงินทุกประเภทให้เป็นรูปแบบใหม่ของเงินสด

        • convertCASH “เราจ่ายให้คุณก่อน” พื่อช่วยให้ทุกคนแบ่งเบาภาระในแต่ละเดือน

    convertCASH ไดร้วมสทิ ธปิ ระโยชนข์ องบตั รเครดติไวด้ ว้ยซึ ่งหมายความว่าหากคณุ ใชบ้ตั รเครดิตในการ ชา ระเงนิ คณุ จะไดร้บัโบนัสสองเท่าจากสทิ ธปิ ระโยชนท์ ีม่ อียู่ของบตั รเครดติ และรบั รายได้พิเศษจาก convertCASH.